Tietosuojalauseke

Printtaamo Oy ja A-Print Oy ovat yhteistyössä Tampereella toimiva verkkokauppa sekä digipainotalo.

Tämä tietosuojalauseke koskee printtaamo.fi-nettisivuilla tapahtuvia, Printtaamo Oy:n ja A-Print Oy:n omia kampanjoita ja kilpailuita joissa kerätään osallistujatietoja lomakkeella tai jollain muulla vastaavalla tavalla.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

1. Yhteystiedot

A-Print Oy
Suvantokatu 13
33100 Tampere
puh. 03 455 2540

Printtaamo
puh. 03 455 2541
www.printtaamo.fi
info@printtaamo.fi

2. Käsiteltävät tiedot
Osallistujan itse antamat henkilötiedot. Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja syntymäaika sekä mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista kilpailuun/kampanjaan osallistumiseen, mutta ilman henkilötietoja ei osallistujaa voida kontaktoida hänen voittaessaan/tullessa valituksi kampanjaan.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Tietoja käytetään vain voittajien / kampanjaan valittujen kontaktointia varten.
 • Tietoja käsitellään siihen asti, kun palkinto on jaettu

4. Tietojen säilytysaika
Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Kampanjaan valittujen tai voittajien kontaktointi ja kunnes palkintojen perille pääsy on varmistunut.
 • Tietoja säilytetään kilpailun päättymistä seuraavan kuukauden loppuun
 • Tiedot poistetaan poistamalla tiedosto, johon osallistujien tiedot on koottu

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

 • Osallistujatietoja ei luovuteta kokonaisuudessaan eteenpäin. Voittajien tiedot voidaan toimittaa eteenpäin kyseisen kilpailun asiakasyritykselle, vain palkintojen toimittamista varten, paitsi mikäli henkilö on antanut luvan tietojensa käyttämiseen suoramarkinointiin.
 • Voittajien tiedot siirretään kilpailuvoittajarekisteriin

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

7. Tietosuojalausekkeen päivittäminen
Tietosuojalauseke on päivitetty 30.5.2018.